Panduan Asas Terma Internet

Internet adalah singkatan dari Interconnection Network yang secara harfiah bererti hubungan antara jaringan komputer (network). Sedangkan network sendiri diertikan sebagai suatu sistem komunikasi data antara komputer. Contoh jaringan komputer yang paling sering kita temukan misalnya LAN (Local Area Network) yang menghubungkan komputer-komputer yang berada dalam suatu kawasan atau lokasi tertentu seperti pejabat, sekolah, kedai, cafe, dan lain-lain.

Gambaran sederhananya seperti ini: beberapa komputer dihubungkan satu sama lain sehingga membentuk jaringan komputer (network). Dan apabila sejumlah network (jaringan komputer) kemudian digabung dan dihubung-hubungkan lagi maka jadilah internet.

Jadi pengertian internet secara umum (menurut bahasa) adalah kumpulan dari jaringan komputer yang terhubung dan bekerja sebagai suatu sistem. Sedangkan pengertian Internet secara khusus (inilah yang sering terpakai dan yang dimaksud dalam pembahasan ini) adalah suatu jaringan komputer terbesar di dunia karena menghubungkan seluruh jaringan komputer yang ada di dunia ini. Untuk ringkasnya, Internet adalah jaringan komputer global sedangkan jaringan komputer lokal (LAN) dinamakan Intranet.

Untuk mendapatkan akses internet, sebuah komputer harus menggunakan khidmat syarikat penyedia khidmat internet atau Internet Service Provider (ISP). Dengan khidmat syarikat  ISP ini, kita mampu mendapatkan jalur internet (online) setelah menghubungkan komputer kita dengan komputer servernya. Hubungan (sambungan atau connection) antara komputer pengguna dengan komputer server syarikat ISP tersebut biasanya dilakukan menggunakan jaringan telefon (dial-up) dengan menggunakan peralatan modem. Dengan komputer server yang dimiliki oleh ISP itulah kita mampu berhubung dengan jaringan komputer sedunia (internet).

Istilah-istilah penting berkaitan internet

Modem (Modulator-Demodulator) ialah sebuah peralatan elektronik yang dapat mengubah data serial yang dimiliki oleh komputer menjadi signal  audio yang dimiliki oleh kabel telefon dan sebaliknya, dari signal audio menjadi data serial.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) adalah salah satu protokol bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar server komputer dalam internet. Protokol bahasa yang lain dalam internet misalnya: Telnet, News, Gropher, FTP.

URL (Uniform Resource Locator) adalah sistem penamaan alamat laman web. Oleh sebab itu URL sering pula dinamakan Internet Address (Alamat Internet). Setiap protokol bahasa (HTTP, Telnet, FTP, dll) mempunyai sistem penulisan alamat yang berbeza-beza. Contoh URL: http://www.freewebs.com/bismillah/index.htm.

WWW (World-Wide Web) atau diringkas Web merupakan bahagian dari protokol bahasa HTTP yang paling popular dalam Internet. Sistem ini mula-mula dibangun oleh CERN, sebuah Makmal  Fizik di Eropah dan baru mulai diselenggarakan untuk publik pada tahun 1991. Sekarang, Web atau Internet telah menjadi sumber data dan informasi yang tidak terbatas yang dapat diakses oleh semua orang. Di dalam WWW semua dokumen, menu, indeks, dan lain-lain ditampilkan kepada para pengguna internet sebagai objek dalam format HTML yang dapat dilihat dengan menggunakan Web Browser.

HTML (Hypertext Markup Language) Merupakan bahasa program yang digunakan untuk menulis format dokumen yang dapat diakses dalam Web. Dengan menggunakan format HTML setiap dokumen yang dibuat dapat dibaca oleh semua sistem operasi dan jenis komputer yang ada di dunia. Di samping itu, kekuatan utama file HTML adalah adanya fungsi hypertext link (singkatan: hyperlink).

Hyperlink (Hypertext Link) atau lebih diringkas lagi dengan sebutan link adalah suatu bahagian tertentu (teks maupun gambar) dalam suatu dokumen HTML yang mengacu kepada suatu dokumen/file lain ataupun bahagian lain dari dokumen/file yang sama. Sebuah link teks biasanya ditandai dengan teks yang bergaris bawah dan berwarna biru. Namun tanda utama dari sebuah link (baik link teks maupun link gambar) adalah berubahnya pointer mouse menjadi tanda “telunjuk tangan” bila diletakkan di atas link tersebut. Bila sebuah link di-klik maka program browser akan membuka/menuju pada bahagian/ dokumen/fail yang ditunjuk oleh link tersebut.

Web Browser atau diringkas Browser adalah program atau software yang dirancang untuk mencari dan menampilkan dokumen web dalam format HTML. Dengan browser, para pengguna komputer dapat mencari dan menelusuri (browse) serta melihat isi dari dokumen web dan berpindah dari sebuah tempat (halaman) ke tempat lain di web. Contoh program browser yang populer misalnya Internet Explorer, Netscape, Opera, Mozilla, Google Chrome, Apple Safari dan lain-lain.

Website atau Laman Web adalah setiap komputer atau tempat (space) dalam sebuah komputer yang terhubung dengan internet dan menjalankan fungsi dan proses sebagai server web yang berisi dokumen-dokumen dalam format HTML. Sebuah website memiliki URL (alamat website) atau domain name (nama domain) yang biasanya berakhiran .com .net .org dan lain-lain; contoh: bismillah.co.nr.

Web Page atau halaman web adalah sebuah fail atau dokumen HTML yang disimpan oleh sebuah server komputer dan merupakan bahagian dari kumpulan fail dan dokumen yang dimiliki oleh sebuah web site.

E-Mail (singkatan dari electronic mail) atau surat atau mel elektronik ialah pesan tertulis yang dikirim dari seorang pengguna komputer kepada pengguna komputer yang lain dengan menggunakan fasiliti program pengiriman data yang disediakan oleh sebuah server komputer yang terhubung dengan internet.

Chat adalah sebuah fasiliti  internet yang memungkinkan sejumlah pengguna yang bergabung di dalamnya untuk berkomunikasi atau bercakap-cakap secara langsung (real-time) dengan teks yang ditaipkan oleh masing-masing peserta chat. Contoh program chat yang terkenal ialah mIRC dan ICQ.

Mailing List disingkat Milis iaitu kumpulan atau senarai daftar dari sejumlah alamat e-mail yang digabungkan menjadi satu alamat e-mail. Email yang dikirim oleh seorang anggota milis ke alamat email milis tersebut akan diterima secara serentak oleh seluruh anggota milis yang berkenaan. Dengan demikian akan terjadi semacam diskusi tertulis jarak-jauh antara para anggota milis.

Download (Proses muat turun) iaitu mengambil fail (baik berupa fail program(software) , teks, gambar, audio, video, dan lain-lain) dari dari sebuah komputer di internet ke komputer peribadi (user). Kontra kepada Download ialah Upload (muat naik) iaitu mengirim fail dari komputer sendiri (user) ke komputer lain melalui talian internet.

Lain2 Artikel Menarik:

tokjogho

Mengapa Tok Jogho? Sebenarnya, Tok Jogho merupakan ketua dalam satu-satu persembahan Dikir Barat yang amat popular di Kelantan. Penggunaan nama Tok Jogho sebagai pentadbir laman web PanduanPercuma.info adalah berdasarkan fakta yang mana dalam setiap persembahan Dikir Barat, Tok Jogho merupakan nadi kepada keseluruhan persembahan di mana beliau perlu bijak mengatur kata-kata dan menyusun ayat agar persembahannya terserlah dan menarik, lain daripada yang lain. Itulah matlamat PanduanPercuma.info - ingin menjadi sebuah laman web berbahasa Melayu yang unik, penuh dengan maklumat dan informasi kepada semua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*